Head asumielanikud-kinnistuomanikud, kui vähegi Veerenni kandis jala või jalgrattaga liikuda, torkab sõna otseses mõttes silma nii mõnigi aiaäärne oks. MTÜ Veerenni Selts edastab seega põhjusega Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna Kommunaalameti teadaande:

Lugupeetud kinnistuomanikud!

Seoses vegetatsiooniperioodi kõrghooajaga on aktuaalne linna heakord ja eriti ohutuse tagamine jalgratta- ja kõnniteedel.  

Tallinna Linnavolikogu 22.juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorraeeskiri“  § 5 lg 1 p 5 kohaselt on kinnistu ja ehitise omaniku kohustuseks korraldada selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 662 lg 1 võib heakorra eeskirja rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Palume vajadusel lõigata kinnistu piiridest väljapoole kasvavate puude ja põõsaste oksad, mis takistavad jalakäijate või sõidukite ohutut liiklemist või varjavad ristmikel nähtavust.

Ette tänavad ka kõik jalakäijad ja jalgratturid!